PODMÍNKY POUŽITÍ

Vlastnictví stránek, souhlas s podmínkami použití

Tyto podmínky použití (dále „Podmínky“) upravují Váš přístup k webovým stránkám, mobilním verzím webových stránek a mobilním aplikacím (dále „Stránky“) a jejich používání, kdy tyto odkazují na tyto Podmínky, zobrazují je nebo se o nich zmiňují, a které jsou vlastněny společností Ultradent Products, Inc. (dále „Ultradent“). Vstupem na Stránky, jejich návštěvou nebo používáním přijímáte tyto Podmínky a budete jim vázáni a budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Pečlivě si tyto Podmínky přečtěte. Pokud s těmito Podmínkami nebudete souhlasit, na Stránky nevstupujte ani je nepoužívejte.

Ultradent si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého výučného uvážení a bez oznámení změnit jakoukoliv část Stránek a těchto Podmínek. Periodicky tyto Podmínky, včetně Zásad ochrany osobních údajů, kontrolujte vzhledem ke změnám. Pokud budete používat Stránky i nadále po vyvěšení změn, bude to znamenat, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi.

Použití Stránek

Stránky a veškerý obsah a materiál uvedený na Stránkách nebo zpřístupněný jejich prostřednictvím, včetně jakýchkoliv log, textu, grafiky, obrázků, informací, údajů, audio, video nebo jiného obsahu a materiál (dále „Obsah“) podléhají ochraně podle platného autorského práva, zákonech o ochranných známkách a obchodních úpravách a různých jiných zákonech o právech k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Pokud budete tyto Podmínky dodržovat, Ultradent Vám uděluje omezené, odvolatelné, nepřevoditelné, nevýlučné svolení s používáním, zobrazováním, přistupováním a stahováním materiálů ze Stránek pouze pro nekomerční, osobní účely. Veškeré jiné použití Stránek je zakázáno. Jakékoliv porušení těchto Podmínek způsobí okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího oznámení.

S výjimkou omezené výsady uvedené v předchozím odstavci Vám Ultradent neuděluje žádná výslovná či nepřímo předpokládaná práva či licence podle jakýchkoliv patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv nebo práv k duševnímu vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebude kopírovat, reprodukovat, vyvěšovat, distribuovat, upravovat, vysílat, přenášet, veřejně zobrazovat či jinak používat jakoukoliv část Stránek nebo Obsahu pro veřejné či komerční účely nebo kopírovat nebo vyvěšovat materiál zobrazený na Stránkách na jakémkoliv síťovém počítači nebo serveru bez předchozího písemného souhlasu Ultradent. Můžete používat Obsah, který lze se Stránek stáhnout pouze pro osobní, nekomerční použití s tím, že souhlasíte, že nebudete Obsah žádným způsobem upravovat nebo měnit a neodstraníte, nevymažete ani nezměníte žádné autorské právo, ochrannou známku nebo jiná oznámení.

Ochrana osobních údajů

Vaše používání Stránek se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Ultradent, které jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů Ultradent1, (dále „Zásady ochrany osobních údajů“), jejichž podmínky tvoří součást těchto Podmínek tímto odkazem. Používáním těchto Stránek potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů a že s jejich podmínkami souhlasíte.

Ochranné známky

Ochranné známky zobrazené na Stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky vlastněné Ultradent, na něž má Ultradent licenci nebo, pokud se to požaduje, používané s jejím povolením a nesmí být reprodukovány, kopírovány ani žádným způsobem upravovány bez předchozího písemného souhlasu vlastníka ochranné známky. Přísně se Vám zakazuje zneužívat ochranné známky zobrazené na Stránkách.

Obsah třetí strany

Stránky mohou zahrnovat obsah od třetích stran a/nebo odkazy na obsah třetí strany, například webové stránky nebo materiály, vlastněné a řízené jinými organizacemi nebo jednotlivci (dále "Obsah třetí strany). Ultradent neodpovídá za přesnost, účinnost, včasnost nebo vhodnost jakéhokoliv Obsah třetí strany a neposkytuje za ně žádnou záruku. Přistoupením k jakémukoliv Obsahu třetí strany prostřednictvím Stránek potvrzujete a souhlasíte s tím, že tak činíte na své vlastní riziko a že Ultradent nebude mít žádnou odpovědnost vyplývající z toho, že používáte takový Obsah třetí strany nebo k němu přistupujte.

Dostupnost výrobku

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výrobky, služby nebo programy Ultradent popsané, poskytované nebo nabízené na Stránkách nebo na něž se tam na ně odkazuje, nemusí být dostupné ve všech zeměpisných lokalitách nebo může být k dispozici v různých formách na různých místech. Ultradent si vyhrazuje právo omezit podle svého výlučného uvážení poskytování jakýchkoliv výrobků, služeb nebo programů jakékoliv osobě nebo v zeměpisné oblasti. Pokud budete mít přístup ke Stránkám z oblasti mimo Spojené státy, činíte tak ze své vlastní iniciativy a budete výlučně odpovídat za dodržování platných místních zákonů. Jakákoliv nabídka učiněná na Stránkách na jakékoliv výrobky, služby nebo programy je neplatné, pokud budou zakázané.

Ukončení služby

 

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Ultradent může podle svého výlučného uvážení a bez předchozího oznámení ukončit nebo pozastavit Váš přístup na Stránky v případě, že Ultradent určí, že jste porušili tyto Podmínky nebo jiné smlouvy nebo pokyny, které mohou být spojeny s tím, že používáte Stránky nebo obsah a že Ultradent vyhledává jakékoliv jiné opravné prostředky dostupné ze zákona nebo podle práva spravedlivosti. Dále souhlasíte s tím, že Ultradent může ukončit či pozastavit Váš přístup ke Stránkám v případě, že jde o (1) požadavek při vymáhání zákona nebo jiné vládní agentury, (2) požadavek od Vás na odstranění Vašeho účtu, (3) úpravu Stránek nebo jakékoliv části Stránek nebo jakékoliv platné zásady či podmínky, (4) přerušení činnosti Stránek nebo neočekávané technické problémy či obtíže, případně (5) přesvědčení Ultradent, podle svého výlučného uvážení, že takové ukončení či pozastavení požaduje patný zákon nebo je to vhodné jinak. Souhlasíte s tím, že v žádném případě Ultradent neodpovídá za žádné škody vzniklé z ukončení Vašeho přístupu ke Stránkám nebo Obsahu.

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že obhájíte Ultradent a její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, zástupce, následovníky a postupníky, odškodníte je a ochráníte před újmou a vůči jakýmkoliv žalobám, odškodněním, závazkům, povinnostem, ztrátám, odpovědnostem, nákladům nebo dluhům a výdajům (zejména poplatkům za právní pomoc) vyplývajících z: (1) Vašeho používání Stránek a Obsah a přístupu k nim, (2) Vašeho porušení jakékoliv podmínky těchto Podmínek nebo (3) Vašeho porušení jakýchkoliv platných zákonů či předpisů. Ultradent si vyhrazuje právo na Váš účet převzít výlučnou obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitost, u níž se od Váš požaduje, abyste odškodnili Ultradent, a souhlasíte s tím, že budete spolupracovat při obhajobě Ultradent proti takovým žalobám. Souhlasíte s tím, že neurovnáte jakoukoliv takovou záležitost bez předchozího písemného souhlasu Ultradent.

Zřeknutí se práv a omezení odpovědnosti

STRÁNKY A OBSAH JSOU VÁM POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“ POUZE PRO VAŠE OSOBNÍ INFORMAČNÍ ÚČELY BEZ JAKÝCHKOLIV GARANCÍ A ZÁRUK. ULTRADENT ODMÍTÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV ZÁRUKY PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI INFORMACÍ ČI JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU VČETNĚ JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ZÁRUKY KVALITY, UPLATNITELNOSTI NA TRHU, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NENARUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. VŠECHNY INFORMACE POSKYTOVANÉ NA STRÁNKÁCH SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ULTRADENT ODPOVÍDAT ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÝKOLIV OBSAH, K NĚMUŽ BYLO PŘISTUPOVÁNO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO JAKÝKOLIV OBSAH TŘETÍ STRANY, ZEJMÉNA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY ÚDAJŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA ULTRADENT VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JAKÝKOLIV OBSAH NEBO OBSAH TŘETÍ STRANY POSKYTOVANÝ NA STRÁNKÁCH. VAŠÍM VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO ULTRADENT PŘI NESPOKOJENOSTI S TĚMITO STRÁNKAMI JE ZASTAVENÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. TOTO OMEZENÍ ÚLEVY JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI VÁMI A ULTRADENT. BEZ OMEZENÍ ULTRADENT NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI GARANCI, ŽE STRÁNKY BUDOU PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, VČASNĚ, BEZPEČNĚ A BEZCHYBNĚ. ULTRADENT NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU NEBO OBSAHU TŘETÍ STRANY, NA NĚJŽ STRÁNKY ODKAZUJÍ NEBO JSOU S NÍM PROPOJENÝ HYPERLINKEM.

Rozhodné právo a řešení sporu

Souhlasíte s tím, že všechny záležitosti týkající se Vašeho přístupu nebo používání Stránek a Obsahu, včetně všech sporů, se budou řídit zákony Spojených států a zákony státu Utah bez ohledu k ustanovením o mezinárodním právu soukromém. Souhlasíte s tím, že místem osobní soudní pravomoci a místem vedení sporu jsou státní a federální soudy v Salt Lake City, Utah, a zříkáte se jakékoliv námitky vůči takové soudní pravomoci či místu vedení sporu. Předchozí ustanoven týkající se místa vedení sporu se nepoužije, pokud budete zákazníkem se sídlem v Evropské unii. Pokud budete zákazníkem se sídlem v Evropské unii, můžete podat žalobu u soudů v zemi, kde máte trvalý pobyt. Jakýkoliv nárok, který můžete mít v souvislosti s těmito Podmínkami nebo Stránkami, musí být zahájen do jednoho (1) roku poté, co nárok nebo příčina žaloby vznikla, jinak bude promlčený. Nesmí se usilovat o žádnou jinou nápravu či přijímat jiná odškodnění než za hotové výdaje s tím, že strana vítězná ve sporu bude mít nárok na úhradu nákladů a poplatků za právní pomoc.

Obecná ustanovení

Tyto Podmínky tvoří celou smlouvu mezi Vámi a Ultradent ohledně Vašeho používání Stránek a jsou nadřazeny jakýmkoliv jiným písemným či ústním smlouvám nebo ujednáním v souvislosti se shora uvedeným. Neúspěch Ultradent při vymáhání nápravy porušení jakékoliv podmínky těchto Podmínek se nevykládá jako zřeknutí se jakýchkoliv ustanovení těchto Podmínek nebo jakéhokoliv práva Ultradent, že musí prosazovat tyto Podmínky, ani žádný průběh jednání mezi Ultradent a Vámi nebo jakoukoliv třetí stranou nebudou vykládány jako úprava jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek. Ultradent nepřijme žádné protinabídky k těmto Podmínkám a všechny takové nabídky se tímto kategoricky odmítají. V případě, že jakékoliv ustanovení v těchto Podmínkách bude shledáno kompetentním soudním orgánem jako neplatné či nevymahatelné v jakémkoliv ohledu, takové ustanovení se omezí nebo odstraní na minimální nezbytný rozsah a/nebo se nahradí platným ustanovením pro nápravu neplatnosti nebo nevymahatelnosti a platnost zbývající části těchto Podmínek zůstává nedotčena tak, že tyto Podmínky zůstávají plně platné a účinné. Tyto Podmínky a jakákoliv práva a licence udělené v souladu s nimi nesmí být Vámi přenášeny nebo postoupeny, ale mohou být postoupeny Ultradent bez restrikcí či omezení.


1Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů Ultradent


Copyright© 2018 Ultradent Products, Inc. Všechna práva vyhrazena.


Opalescence PF

Opalescence je vyráběn v USA firmou Ultradent Products Inc. a distribuován v České a Slovenské Republice firmou Hu-Fa Dental a.s.

Pro více informací o klinických výhodách Opalescence, běžte na ultradent.com/eu. Pro zakoupení výrobků Opalescence běžte na hufa.cz.


Pokračuj na ultradent.com/eu | Pokračuj na hufa.cz