Polityka Prywatności firmy Ultradent Products, Inc.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022

Oświadczenie o ochronie prywatności w ramach Tarczy Prywatności

Firma Ultradent Product’s Inc. i jej podmioty zależne w USA („Ultradent”, „my”, „nam” lub „nasz”) przestrzega postanowień ram Tarczy Prywatności USA-UE, określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Firma Ultradent Product’s Inc. potwierdziła, że przestrzega zasad ochrony danych zgodnie z Tarczą Prywatności, takich jak powiadamianie, wybór, odpowiedzialność za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych oraz ograniczenie celowe, dostęp, ochrona prawna, egzekwowanie prawa i odpowiedzialność. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności a zasadami ochrony prywatności Tarczy Prywatności zastosowanie mają zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności oraz naszą stronę certyfikacji można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov.

Bezpieczeństwo danych i prywatność są ważne dla firmy Ultradent Products, Inc. i jej spółek zależnych, w tym Oratech, LLC (wspólnie „Ultradent”). Firma Ultradent jest silnie zaangażowana w ochronę danych osobowych swoich klientów, pracowników, partnerów i innych osób, które powierzają firmie Ultradent swoje dane osobowe. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest między innymi opisanie praktyk, jakie firma Ultradent stosuje w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania otrzymywanych przez firmę Ultradent danych osobowych.

Zastosowanie niniejszej Polityki Prywatności

Firma Ultradent Products, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest odpowiedzialna za dane osobowe znajdujące się pod jej kontrolą oraz podmiotów z nią powiązanych. W przypadku osób zamieszkujących na stałe lub mających siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi mogą one mieć kontakt z jedną z następujących spółek zależnych firmy Ultradent: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd lub Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez firmę Ultradent i jej spółki zależne.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza dane, które identyfikują osobiście lub mogą być użyte do osobistej identyfikacji osoby, w tym imię i nazwisko osoby, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator użytkownika i hasło. W kontekście zatrudnienia dane osobowe obejmują również imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator użytkownika i hasło, a także kraj urodzenia, stan cywilny, kontakt w nagłych wypadkach, informacje o wynagrodzeniu, warunkach zatrudnienia i kwalifikacjach zawodowych (takich jak zdobyte stopnie naukowe). Dane osobowe nie obejmują danych, które są pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, anonimowe lub publicznie dostępne, ani sytuacji, w których stosowane są pseudonimy (pseudonimy obejmują zastąpienie imion i nazwisk lub innych identyfikatorów substytutami, co uniemożliwia identyfikację poszczególnych osób).

Dane osobowe mogą być przekazywane poza granice kraju, w tym do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych. Może to obejmować przekazywanie danych do krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych podobne do obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. Udostępniając dobrowolnie swoje dane osobowe firmie Ultradent, użytkownik rozumie, że jego dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i poza nimi.

Tarcza prywatności dla danych osobowych EOG i Wielkiej Brytanii przekazanych do USA

Ultradent przestrzega postanowień ram Tarczy Prywatności UE-USA, określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ultradent i przekazywanych z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i Wielkiej Brytanii do USA zgodnie z Tarczą Prywatnością. Firma Ultradent potwierdziła, że przestrzega zasad ochrony danych, takich jak powiadamianie, wybór, odpowiedzialność za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych, dostęp i egzekwowanie prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Polityki Prywatności a zasadami Tarczy Prywatności zastosowanie mają zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności oraz stronę certyfikacji firmy Ultradent można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov.

Firma Ultradent uznaje prawo osób fizycznych z EOG i Wielkiej Brytanii do dostępu do ich danych osobowych zgodnie z ramami Tarczy Prywatności. Osoby fizyczne mogą przeglądać i edytować swoje dane osobowe poprzez zalogowanie się do swojego profilu konta lub poprzez skontaktowanie się z firmą Ultradent w sposób opisany poniżej.

Firma Ultradent odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, oraz za późniejsze przekazywanie takich danych osobowych osobom trzecim działającym w jej imieniu jako agenci. Firma Ultradent przestrzega zasad Tarczy Prywatności przy wtórnym przekazywaniu danych osobowych z EOG i Wielkiej Brytanii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za wtórne przekazywanie danych. Zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności firma Ultradent Products, Inc. pozostaje odpowiedzialna za przekazywanie danych osobowych osobom trzecim działającym w charakterze naszych agentów, chyba że udowodnimy, że nie byliśmy stroną zdarzeń, które spowodowały powstanie szkód.

W pewnych okolicznościach firma Ultradent może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Odnowienie i weryfikacja

Ultradent będzie corocznie odnawiać swoje certyfikaty Tarczy Prywatności UE-USA, chyba że firma Ultradent stwierdzi później, że nie potrzebuje już takiego certyfikatu lub zdecyduje się na zastosowanie innego mechanizmu adekwatności. Przed ponowną certyfikacją firma Ultradent przeprowadzi wewnętrzną weryfikację w celu upewnienia się, że zaświadczenia i zapewnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych są dokładne i że firma Ultradent odpowiednio wdrożyła te praktyki. W ramach procesu weryfikacji firma Ultradent podejmie następujące działania:

 • dokonanie przeglądu Polityki Prywatności publicznie opublikowanej na stronie internetowej Ultradent w celu zapewnienia, że (i) polityka ta jest zgodna z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA; (ii) dokładnie opisuje praktyki i procedury firmy Ultradent dotyczące gromadzenia danych osobowych oraz (iii) określa udział firmy Ultradent w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz sposób uzyskania dodatkowych informacji na temat programu Tarczy Prywatności UE-USA i programu ochrony informacji firmy Ultradent;
 • potwierdzenie, że osoby, których dane osobowe są gromadzone przez firmę Ultradent, zostały poinformowane o procesie, w ramach którego mogą zgłaszać uwagi, sugestie, pytania lub skargi, a także o procesie odpowiadania na wszelkie pytania lub skargi i ich rozwiązywania, w tym w stosownych przypadkach o możliwości niezależnego rozstrzygania sporów (firma Ultradent może to zrobić za pośrednictwem publicznie ogłoszonej Polityki Prywatności lub w inny sposób) oraz
 • dokonanie przeglądu procesów i procedur stosowanych przez firmę Ultradent w celu przeszkolenia personelu firmy Ultradent w zakresie uczestnictwa firmy Ultradent w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz odpowiedniego gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Firma Ultradent będzie co roku sporządzała wewnętrzne oświadczenie weryfikacyjne.

Egzekwowanie przepisów Tarczy Prywatności i rozwiązywanie sporów

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z ramami Tarczy Prywatności firma Ultradent podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu („FTC”).

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA firma Ultradent jest zobowiązana do rozpatrywania skarg dotyczących ochrony prywatności, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Osoby mające pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez firmę Ultradent ich danych osobowych mogą kontaktować się z firmą Ultradent przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.

Pocztą elektroniczną: Privacyde@Ultradent.com

Pocztą: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Firma Ultradent zobowiązała się do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach zasad Tarczy Prywatności do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD, obsługiwanego przez BBB National Programs. Jeśli nie otrzymasz w odpowiednim czasie potwierdzenia swojej skargi lub jeśli Twoja skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, odwiedź stronę https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Ta usługa jest dla Ciebie bezpłatna.

Firma Ultradent zobowiązuje się do współpracy z panelem ustanowionym przez unijne organy ochrony danych i do przestrzegania porad udzielonych przez panel w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich przekazywanych z EOG w kontekście stosunku pracy.

Jeśli użytkownik jest obywatelem kraju EOG lub Wielkiej Brytanii, lub ma siedzibę w EOG lub Wielkiej Brytanii i nie otrzymał w odpowiednim czasie potwierdzenia swojej skargi dotyczącej danych związanych ze stosunkiem pracy lub jeśli skarga dotycząca danych związanych ze stosunkiem pracy nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący, może skontaktować się z poniżej podanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów w celu otrzymania pomocy:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

W pewnych okolicznościach użytkownik może odwołać się do wiążącego arbitrażu w celu rozstrzygnięcia sporu związanego z Tarczą Prywatności. Aby odwołać się do arbitrażu, użytkownik musi przed wszczęciem postępowania arbitrażowego podjąć następujące kroki: (1) zgłosić skargę bezpośrednio do firmy Ultradent i zapewnić Ultradent możliwość rozwiązania problemu; (2) skorzystać z niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, w tym przypadku z Council of Better Business Bureaus oraz (3) zgłosić sprawę do właściwego organu ochrony danych i umożliwić amerykańskiemu Departamentowi Handlu rozwiązanie skargi bez ponoszenia żadnych kosztów przez użytkownika. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć w dokumencie dotyczącym ram Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: Załącznik I (Wiążący arbitraż).

Gromadzenie danych

Informacje gromadzone przez firmę Ultradent ograniczają się do konkretnych danych, które są niezbędne do realizacji przez firmę Ultradent uzasadnionych interesów (w tym do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami, dostarczania produktów i usług oraz administrowania swoją działalnością) oraz do zapewnienia zgodności z organami regulacyjnymi oraz przepisami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Przykłady informacji gromadzonych przez firmę Ultradent obejmują między innymi imię i nazwisko osoby, nazwę firmy, adres e-mail, adres, numer telefonu i informacje o karcie kredytowej (tylko w przypadku zakupu).

Firma Ultradent może wykorzystywać niektóre technologie internetowe do gromadzenia danych konsumentów, takie jak pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika), znaczniki Web Beacon (obrazy elektroniczne umożliwiające zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę lub niektóre pliki cookie) lub inne podobne technologie. Firma Ultradent może również gromadzić informacje z formularzy zakupów klientów, interakcji z działem obsługi klienta firmy Ultradent oraz zapytań o informacje. Użytkownik może odmówić akceptacji plików cookie, aktywując w przeglądarce ustawienia umożliwiające odrzucenie ustawień plików cookie. W przypadku wyboru tego ustawienia może być jednak niemożliwy dostęp do niektórych części witryny internetowej Ultradent. Niektóre przeglądarki internetowe mogą umożliwiać włączenie opcji „nie śledź”, która wysyła do odwiedzanych witryn sygnały informujące, że użytkownik nie chce, aby śledzona była jego aktywność online. Różni się to od blokowania plików cookie, ponieważ przeglądarki z zaznaczoną opcją „nie śledź” mogą nadal akceptować pliki cookie. Firma Ultradent aktualnie nie uznaje sygnałów „nie śledź”. Jeśli firma Ultradent zmieni to w przyszłości, niniejsza Polityka Prywatności zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Marketing

Ultradent może okresowo kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych w celu przekazania informacji na temat wydarzeń, produktów, usług i treści, które mogą być interesujące dla użytkownika. Jeśli obowiązujące prawo wymaga, aby firma Ultradent otrzymała wyraźną zgodę użytkownika przed wysłaniem mu określonych rodzajów komunikatów marketingowych, firma Ultradent prześle użytkownikowi takie komunikaty dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie do firmy Ultradent odpowiedniego żądania wycofania zgody, korzystając z Portalu Danych do zarządzania prywatnością do Samodzielnych Zgłoszeń i Konserwacji pod adresem https://www.opalescence.com/pl/pages/privacy-management.

Wykorzystanie danych

Dane osobowe gromadzone przez firmę Ultradent umożliwiają jej zasadniczo świadczenie usług na rzecz klientów i pracowników, wypełnianie zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie umów. Gromadzenie danych osobowych przez firmę Ultradent pozwala jej również na bieżąco informować swoich klientów, pracowników i powiązane z nią osoby trzecie na różne tematy związane z firmą Ultradent, takie jak zapowiedzi najnowszych produktów, nadchodzące wydarzenia związane z firmą Ultradent, a także wysyłać ważne powiadomienia, takie jak komunikaty o zakupach i zmianach w warunkach i zasadach działania firmy Ultradent. Firma Ultradent wykorzystuje również dane osobowe do utrzymywania i wspierania swoich produktów, dostarczania klientom żądanych usług i produktów, pomocy w tworzeniu, rozwijaniu, obsłudze, dostarczaniu i ulepszaniu przez firmę Ultradent jej stron internetowych, produktów, usług, treści i komunikacji z klientami, a także do poprawy działań marketingowych, reklamowych i sprzedażowych. Firma Ultradent może również wykorzystywać wcześniej określone dane osobowe dostępne w dokumentacji w celu pomocy w identyfikacji użytkowników oraz do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania.

Przekazywanie danych i udostępnianie

Firma Ultradent jest międzynarodową organizacją, posiadającą kontrakty i relacje biznesowe na całym świecie. W związku z tym konieczne może być międzynarodowe przekazywanie danych osobowych. W takich przypadkach i w razie potrzeby firma Ultradent otrzyma decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony firma Ultradent będzie przestrzegała ogólnie przyjętych standardów branżowych w zakresie ochrony przekazywania danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Ultradent nie są sprzedawane innym organizacjom, z wyjątkiem opisanym w dziale „Rezydenci stanu Kalifornia” w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli praktyka ta ulegnie zmianie w przyszłości, uaktualnimy niniejszą politykę w celu odzwierciedlenia tego faktu i zapewnienia osobom fizycznym możliwości rezygnacji lub wyrażenia zgody, w zależności od przypadku firma Ultradent może udostępniać dane osobowe osobom trzecim, gdy jest to konieczne do wykonywania prawnie uzasadnionych funkcji biznesowych (w tym na przykład podmiotom zależnym, firmom, które zapewniają firmie Ultradent wsparcie i pomoc techniczną w odniesieniu do stron internetowych Ultradent, instytucjom finansowym, które przetwarzają płatności za zamówienia złożone przez klientów, dostawcom i innym osobom trzecim, które ułatwiają dostarczanie produktów). Firma Ultradent może również udostępniać dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa w sądzie lub podobnego postępowania sądowego;
 • w przypadku, gdy firma Ultradent w dobrej wierze uważa, że ujawnienie informacji jest konieczne do ochrony jej praw, ochrony bezpieczeństwa jednostki, bezpieczeństwa innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek rządu;
 • w celu zbadania potencjalnych naruszeń niniejszej Polityki Prywatności lub innej obowiązującej umowy lub porozumienia;
 • osobom trzecim za uprzednią zgodą użytkownika oraz
 • w przypadku, gdy firma Ultradent przechodzi proces transformacji biznesowej, taki jak fuzja, nabycie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów.

Dodatkowe informacje na temat zabezpieczeń stosowanych przez firmę Ultradent można uzyskać poprzez skontaktowanie się z firmą Ultradent w sposób opisany poniżej.

Prawa dotyczące danych i korzystanie z nich przez osoby fizyczne z EOG i Wielkiej Brytanii

Firma Ultradent dokłada w dobrej wierze starań, aby zapewnić osobom fizycznym dostęp do ich danych osobowych, które są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez firmę Ultradent. Osoby fizyczne w EOG lub Wielkiej Brytanii mają pewne prawa osób, których dane dotyczą, które mogą podlegać zastrzeżeniom i/lub ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do żądania dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, uzyskania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przekazania kopii ich danych osobowych im lub stronie trzeciej. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy przesłać zapytanie do firmy Ultradent na adres podany poniżej.

Osoby fizyczne w EOG mają również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do właściwego organu ochrony danych. Osoby fizyczne w EOG i Wielkiej Brytanii, które chcą uzyskać więcej informacji o lokalnym organie ochrony danych, mogą to zrobić poprzez odwiedzenie strony http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Firma Ultradent będzie rozpatrywać wszystkie zapytania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i prywatności firmy Ultradent.

Rezydenci stanu Kalifornia

Niniejszy dział dotyczy tylko rezydentów stanu Kalifornia i uzupełnia informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Kalifornijska Ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 roku („CCPA”) przyznaje szczególne prawa rezydentom Kalifornii i wymaga od nas ujawniania pewnych informacji. Rezydenci stanu Kalifornia mają prawo do (i) zażądania usunięcia zgromadzonych o nich danych osobowych; (ii) zażądania ujawnienia zgromadzonych o nich danych osobowych; (iii) zażądania ujawnienia, czy sprzedajemy (lub sprzedaliśmy) ich dane osobowe; (iv) rezygnacji ze sprzedaży ich danych osobowych (w zakresie, w jakim sprzedajemy dane osobowe) oraz (v) niespotykania się z dyskryminacją przy korzystaniu z praw wynikających z CCPA. W odniesieniu do sprzedaży danych osobowych CCPA definiuje „sprzedaż” lub „sprzedawanie” szeroko, aby objąć scenariusze, które tradycyjnie nie są uznawane za sprzedaż danych osobowych. W związku z tym mogą zaistnieć przypadki, w których sprzedajemy (zgodnie z definicją tego terminu w CCPA) dane osobowe. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z takiej sprzedaży, użytkownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) może złożyć do nas wniosek, klikając następujący link: https://www.opalescence.com/pl/pages/privacy-management. Aby skorzystać z innych praw wynikających z CCPA, użytkownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) może skontaktować się z nami, składając weryfikowalne żądanie konsumenta w sposób opisany poniżej. Żądanie użytkownika musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest on osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, oraz opisać żądanie z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych bezpośrednio od użytkownika i pośrednio od użytkownika (np. poprzez obserwację działań na naszej stronie internetowej): (i) identyfikatory, które zawierają następujące konkretne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu; (ii) informacje o karcie bankowej, które zawierają następujące konkretne dane osobowe: imię i nazwisko, numer karty i inne informacje finansowe; (iii) informacje handlowe, które zawierają następujące konkretne dane osobowe: zakupione lub rozważane produkty lub usługi oraz inne informacje dotyczące historii lub tendencji zakupów lub konsumpcji oraz (iv) informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, które zawierają następujące konkretne dane osobowe: historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika ze stroną internetową firmy Ultradent.

Cele gromadzenia i sprzedaży (zgodnie z definicją tego terminu w CCPA) danych osobowych oraz sposób ich wykorzystywania i udostępniania są określone w działach „Wykorzystanie danych” i „Przekazywanie danych i udostępnianie” niniejszej Polityki Prywatności.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

 • zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych: (i) identyfikatory; (ii) informacje o kartach bankowych; (iii) informacje handlowe; (iv) dane geolokalizacyjne; (v) informacje biometryczne lub audio; (vi) informacje związane z zawodem lub zatrudnieniem; (vii) informacje o edukacji oraz (viii) informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej.
 • „sprzedaliśmy” (zgodnie z definicją CCPA) następujące kategorie danych osobowych: identyfikatory, informacje handlowe, informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, dane geolokalizacyjne, informacje biometryczne lub audio, informacje związane z zawodem lub zatrudnieniem, informacje o edukacji oraz wnioski z powyższych kategorii użyte do utworzenia profilu.
 • ujawniliśmy w celu biznesowym następujące kategorie danych osobowych: identyfikatory, informacje handlowe, informacje o aktywności w Internecie i innej sieci elektronicznej, dane geolokalizacyjne, informacje biometryczne lub audio, informacje związane z zawodem lub zatrudnieniem oraz informacje o edukacji.
 • gromadziliśmy dane osobowe z następujących kategorii źródeł: bezpośrednio od użytkownika i pośrednio od użytkownika.
 • udostępniliśmy dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich: dostawcy usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności, sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy analiz danych, podmioty rządowe, systemy i platformy operacyjne, sieci społecznościowe oraz sprzedawcy danych konsumenckich.

Kalifornijski Kodeks Cywilny punkt 1798.83 zezwala użytkownikom tej strony internetowej, którzy są rezydentami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez firmę Ultradent danych osobowych osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. W celu przesłania takiego zapytania należy skontaktować się z firmą Ultradent w sposób opisany poniżej.

Dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy

W przypadku skierowanego do firmy Ultradent zapytania dotyczącego danych osobowych i przed jego przetworzeniem przez firmę Ultradent osoba występująca z takim zapytaniem jest zobowiązana do zidentyfikowania siebie oraz do zidentyfikowania informacji, do których chce uzyskać dostęp i których poprawienia lub usunięcia żąda. Wprowadzając zmiany w swoich danych osobowych, osoby fizyczne są zobowiązane do dostarczania prawdziwych, kompletnych i dokładnych informacji. Otrzymując zapytanie zgodnie z niniejszym postanowieniem, firma Ultradent weźmie pod uwagę między innymi ciężar lub koszt zapewnienia żądanego dostępu, potencjalne zagrożenia dla prywatności osoby fizycznej oraz to, czy zostaną naruszone prawa osób innych niż osoba występująca z tym żądaniem. Firma Ultradent będzie odpowiadać na zapytania w rozsądnych ramach czasowych.

Osoby fizyczne mogą przeglądać i edytować swoje dane osobowe poprzez zalogowanie się do swojego profilu konta lub poprzez skontaktowanie się z firmą Ultradent. W celu zażądania usunięcia danych osobowych osoby fizyczne muszą przesłać pisemny wniosek przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.

Bezpieczeństwo

Firma Ultradent wdrożyła procesy oraz fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych, które są gromadzone i przechowywane przez firmę Ultradent, oraz w celu uniemożliwienia nieuprawnionego wykorzystania, zmiany, uszkodzenia lub ujawnienia tych danych osobowych. Dane osobowe przechowywane przez firmę Ultradent są przechowywane za zaporami sieciowymi. Serwery firmy Ultradent są zlokalizowane w obiektach, które podlegają fizycznym środkom bezpieczeństwa, w tym hasłom uwierzytelniania użytkowników i innym podobnym środkom, z których każdy ma na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi. W odniesieniu do niektórych kategorii danych osobowych firma Ultradent wykorzystuje również technologię bezpiecznego szyfrowania w celu dalszej ochrony otrzymanych danych osobowych.

Firma Ultradent ogranicza dostęp do danych osobowych do swoich pracowników, kontrahentów i agentów, którzy muszą uzyskać dostęp do tych informacji w celu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Ultradent w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Wszyscy tacy pracownicy są zobowiązani do traktowania danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Firma Ultradent przestrzega ogólnie przyjętych standardów ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.

Chociaż firma Ultradent uważa, że jej zasady i praktyki dotyczące bezpieczeństwa i integralności informacji są rozsądne, firma Ultradent nie może zagwarantować, że bezpieczeństwo i/lub integralność danych osobowych nie zostaną naruszone lub że takie dane osobowe nie będą narażone na nieupoważniony dostęp, zmiany, uszkodzenie lub ujawnienie. Firma Ultradent okresowo dokonuje przeglądu swoich zasad i praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji i może je aktualizować w sposób, który uzna za zasadnie konieczny do osiągnięcia bezpieczeństwa i integralności informacji zgodnie ze standardami branżowymi.

Zatrzymywanie danych

Ultradent will make reasonable efforts to ensure that the Personal Data it collects is not excessive for the purposes for which it was obtained and that it is kept only for the period necessary to accomplish the permitted purpose as outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by local, national, and/or international laws and regulations.

Responsibilities and Management

Firma Ultradent dołoży wszelkich starań, aby zebrane przez nią dane osobowe nie były nadmierne w stosunku do celów, dla których zostały uzyskane, oraz aby były przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia dozwolonego celu określonego w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres ich zatrzymania jest wymagany lub dozwolony przez lokalne, krajowe i/lub międzynarodowe przepisy ustawowe i wykonawcze.

Dane kontaktowe firmy Ultradent

W przypadku pytań, komentarzy, skarg lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki Prywatności użytkownik może w następujący sposób skontaktować się z firmą Ultradent:

W przypadku osób znajdujących się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Ultradent pod adresem Privacyde@Ultradent.com.
W przypadku osób znajdujących się poza terenem EOG lub Wielkiej Brytanii należy skontaktować się z firmą Ultradent pod adresem Privacy@Ultradent.com.

Wszelkie pytania, komentarze, skargi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można przesyłać do firmy Ultradent również pocztą na poniższy adres:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Nr bezpłatny 1.888.230.1420

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Firma Ultradent zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności firma Ultradent udostępni takie zmiany poprzez zamieszczenie powiadomienia na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny sposób. Należy okresowo zapoznawać się z niniejszą Polityką Prywatności, a zwłaszcza przed udostępnieniem danych osobowych firmie Ultradent. Dalsze korzystanie ze stron internetowych firmy Ultradent po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce Prywatności oznacza, że użytkownik zgadza się z warunkami zmienionej Polityki Prywatności.


Opalescence PF

Opalescence jest produkowane w Stanach Zjednoczonych przez Ultradent Products, Inc. Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Dornwell.

Aby dowiedzieć się więcej o klinicznych zastosowaniach i korzyściach materiałów Opalescence, wejdź na ultradent.com/eu . Aby zakupić materiały Opalescence, wejdź na dornwell.pl.


Wejdź na ultradent.com/eu | Wejdź na dornwell.pl