WARUNKI UŻYTKOWANIA

Własność stron; zgoda na Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie ze stron internetowych, wersji mobilnych stron internetowych i aplikacji mobilnych („Strony”), które łączą się z niniejszymi Warunkami, wyświetlają je lub odsyłają do nich, a które są własnością firmy Ultradent Products, Inc. („Ultradent”). Uzyskując dostęp do Stron, odwiedzając je lub korzystając z nich, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie powinien uzyskiwać dostępu do Stron ani z nich korzystać.

Ultradent zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części Stron i niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania i bez powiadomienia użytkownika. Należy okresowo sprawdzać niniejsze Warunki, w tym Politykę Prywatności, pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze Stron po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach będzie równoznaczne z akceptacją zmian i zgodą na nie.

Korzystanie ze Stron

Strony oraz wszystkie treści i materiały zawarte na Stronach lub udostępnione za ich pośrednictwem, w tym logotypy, tekst, grafika, obrazy, informacje, dane, dźwięk, wideo lub inne treści i materiały („Treść”), podlegają ochronie na mocy obowiązujących praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych i opakowań, a także różnych innych praw własności intelektualnej i praw nieuczciwej konkurencji. Dopóki użytkownik przestrzega niniejszych Warunków firma Ultradent udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej, niewyłącznej zgody na korzystanie, przeglądanie, dostęp i pobieranie materiałów ze Stron wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku. Jakiekolwiek inne korzystanie ze Stron jest zabronione. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków skutkuje natychmiastowym cofnięciem zezwolenia, udzielonego na mocy niniejszego ustępu, bez powiadomienia użytkownika.

Za wyjątkiem ograniczonego uprawnienia określonego w poprzednim ustępie, firma Ultradent nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw lub licencji dotyczących patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności lub własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, powielać, publikować, rozpowszechniać, modyfikować, nadawać, transmitować, publicznie wyświetlać lub w inny sposób wykorzystywać żadnej części Stron lub Treści do celów publicznych lub komercyjnych, ani kopiować lub publikować materiałów wyświetlanych na Stronach na jakimkolwiek komputerze lub serwerze sieciowym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ultradent. Użytkownik może korzystać z Treści pobranych ze Stron wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że zgadza się w żaden sposób nie modyfikować ani nie zmieniać Treści oraz nie usuwać, nie kasować ani nie zmieniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych powiadomień.

Prywatność

Korzystanie przez użytkownika ze Stron podlega Polityce Prywatności firmy Ultradent, która jest dostępna pod adresem Polityki Prywatności firmy Ultradent1 („Polityka Prywatności”), której warunki są częścią niniejszych Warunków poprzez niniejsze odniesienie. Korzystając ze Stron, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zapoznał się z Polityką Prywatności i zgadza się na jej warunki.

Znaki towarowe

Znaki towarowe wyświetlane na Stronach są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Ultradent, licencjonowanymi na firmę Ultradent lub, w razie potrzeby, używanymi za zgodą i nie mogą być powielane, kopiowane ani przetwarzane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Nadużywanie przez użytkownika znaków towarowych umieszczonych na Stronach jest surowo zabronione.

Treści osób trzecich

Strony mogą zawierać treści pochodzące od osób trzecich i/lub linki do treści osób trzecich, takich jak strony internetowe lub materiały, będące własnością i kontrolowane przez inne organizacje i osoby („Treści osób trzecich”). Firma Ultradent nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji za dokładność, skuteczność, aktualność lub przydatność jakichkolwiek Treści osób trzecich. Uzyskując dostęp do jakichkolwiek Treści osób trzecich za pośrednictwem Stron, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że czyni to na własne ryzyko i że firma Ultradent nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub dostępu do takich Treści osób trzecich.

Dostępność produktów

 

Użytkownik rozumie i zgadza się, że produkty, usługi lub programy firmy Ultradent opisane, przywołane, dostarczone lub oferowane na Stronach mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub mogą być dostępne w różnych formach w różnych lokalizacjach. Firma Ultradent zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, dostarczania produktów, usług lub programów do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Stron spoza Stanów Zjednoczonych, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa miejscowego. Jakakolwiek oferta złożona na Stronach na jakiekolwiek produkty, usługi lub programy jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Zakończenie usługi

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Ultradent może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do Stron w przypadku stwierdzenia przez firmę Ultradent naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków lub innych umów lub wytycznych, które mogą być związane z korzystaniem przez użytkownika ze Stron lub Treści, oraz że firma Ultradent może skorzystać z wszelkich innych środków dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Ultradent może zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do Stron w przypadku (1) wniosku organów ścigania lub innej agencji rządowej; (2) wniosku użytkownika o usunięcie konta; (3) modyfikacji Stron lub dowolnej części Stron lub jakichkolwiek obowiązujących zasad lub warunków; (4) przerwania prowadzenia Stron lub nieoczekiwanych problemów technicznych lub (5) przekonania firmy Ultradent według jej uznania, że takie zakończenie lub zawieszenie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem lub właściwe z innych przyczyn. Użytkownik zgadza się, że firma Ultradent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z zakończenia dostępu użytkownika do Stron lub Treści.

Odszkodowanie

 

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać firmę Ultradent oraz jej podmioty powiązane, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami lub zadłużeniem oraz wydatkami (w tym między innymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z: (1) korzystania przez użytkownika ze Stron lub Treści i dostępu do nich; (2) naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub (3) naruszenia przez użytkownika obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych. Firma Ultradent zastrzega sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć firmę Ultradent, a użytkownik zgadza się współpracować z firmą Ultradent w obronie przed takimi roszczeniami. Użytkownik zobowiązuje się nie rozstrzygać żadnych takich spraw bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ultradent.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

STRONA I JEJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”, WYŁĄCZNIE DO CELÓW OSOBISTEJ INFORMACJI UŻYTKOWNIKA, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMII. FIRMA ULTRADENT ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI LUB INNEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONACH MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ULTRADENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TYCH STRON LUB POLEGANIEM NA TREŚCIACH DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON LUB TREŚCIACH OSÓB TRZECICH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA ULTRADENT JEST WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO ZE STRON ORAZ WSZELKICH TREŚCI LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH UDOSTĘPNIONYCH NA TYCH STRONACH. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO FIRMIE ULTRADENT ZA NIEZADOWOLENIE ZE STRON JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRON. TO OGRANICZENIE ODCIĄŻENIA JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ ULTRADENT. BEZ OGRANICZEŃ FIRMA ULTRADENT NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMII, ŻE STRONY BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. FIRMA ULTRADENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ STRONY LUB DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI ZE STRON.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Użytkownik zgadza się, że wszelkie sprawy związane z dostępem do Stron i Treści lub korzystaniem z nich, w tym wszelkie spory, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Utah, bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość terytorialną w sądach stanowych i federalnych w Salt Lake City w stanie Utah i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do takiej jurysdykcji lub właściwości terytorialnej. Powyższy przepis dotyczący miejsca rozstrzygania sporów nie ma zastosowania, jeśli użytkownik jest konsumentem mającym siedzibę w Unii Europejskiej. Klient mający siedzibę w Unii Europejskiej może wystąpić z roszczeniem przed sądem kraju, w którym ma miejsce zamieszkania. Wszelkie roszczenia, jakie Użytkownik może mieć w związku z niniejszymi Warunkami lub Stronami, muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie roszczenie to ulegnie przedawnieniu. Za szkody inne niż wydatki bieżące nie można dochodzić ani uzyskiwać zwrotu kosztów, chyba że stronie wygrywającej przysługiwać będą koszty i honoraria adwokackie.

Postanowienie ogólne

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Ultradent w odniesieniu do korzystania przez użytkownika ze Stron i zastępują wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia dotyczące powyższych kwestii. Nieegzekwowanie przez firmę Ultradent naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się z któregokolwiek postanowień niniejszych Warunków, ani też nie będzie interpretowane jako zmiana któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. Firma Ultradent nie przyjmie żadnej oferty przeciwnej do niniejszych Warunków, a wszystkie takie oferty są niniejszym kategorycznie odrzucane. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy organ sądowy za nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek względzie, postanowienie takie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym koniecznym zakresie i/lub zastąpione ważnym postanowieniem mającym na celu naprawienie nieważności lub niewykonalności, a ważność pozostałych Warunków pozostanie nienaruszona, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone lub cedowane przez użytkownika, ale mogą być przenoszone przez Ultradent bez restrykcji i ograniczeń.


1Link do Publicznej Polityki Prywatności firmy Ultradent


Copyright© 2018 Ultradent Products, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Opalescence PF

Opalescence jest produkowane w Stanach Zjednoczonych przez Ultradent Products, Inc. Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Dornwell.

Aby dowiedzieć się więcej o klinicznych zastosowaniach i korzyściach materiałów Opalescence, wejdź na ultradent.com/eu . Aby zakupić materiały Opalescence, wejdź na dornwell.pl.


Wejdź na ultradent.com/eu | Wejdź na dornwell.pl